محمد حاج رسولی ها در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی منابع آب و ذخیره کمتر از ۵۰۰ میلیون متر مکعبی سد زاینده رود در خصوص توزیع آب در اصفهان گفت: توزیع آب شرب در استان اصفهان ۲۰ درصد کاهش یافته و باید در تمام شهرستان ها به صورت یکسان اعمال شود.

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بررسی مشکل کمبود آب و دیدار با مردم شهرستان برخوار عامل کاهش شدید آب شرب در شهرستان را دو عامل فرسودگی شبکه آبرسانی و تامین نشدن آب عنوان کرد.

حاج رسولی ها افزود: اگر بارش های اردیبهشت و خرداد نبود این روزها آب شرب، کمتر از دو ساعت در روز بود و امیدواریم که کاهش ۲۰ درصدی تعدیل و رقم کمتری را لحاظ کنیم.

وی در ادامه گفت: برای رفع قطعی های مکرر آب در شهرستان برخوار، دو متر مکعب بر ثانیه به سهمیه آب شرب شهرستان برخوار افزوده می شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص پرداخت خسارت به کشاورزان برخوار گفت: این موضوع در دو بخش شامل حقابه و سهم اشتراک است و این سیاست گذاری را شورای برنامه ریزی استان باید انجام بدهد.

وی در خصوص دلیل انتقال پساب منطقه برخوار به شرق اصفهان گفت: این موضوع بحث مدیریت یکپارچه آب است و باید تعهداتی که وجود داشته است لحاظ شود.

حاج رسولی ها در خصوص تامین آب کشاورزی از پساب و پرداخت خسارت به کشاورزان برخواری گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر دولت و مدیران استانی باید در این زمینه تصمیم گیری کنند.

حسینعلی حاجی نماینده مردم برخوار ،شاهین شهر و میمه در ادامه با انتقاد از غیر کارشناسی بودن طرح انتقال پساب منطقه برخوار به شرق اصفهان گفت: در استان اکثر مدیران مخالف این موضوع هستند و تنها جهاد کشاورزی بر عملیاتی شدن آن اصرار دارد.