حسینعلی حاجی دلیگانی در این تذکر با تاکید بر ضرورت فوری رسیدگی به اعتراض مردم شهرهای دولت آباد و دستگرد در خصوص مسیر قطار سریع السیر اصفهان، خواستار رسیدگی وزیر راه و شهرسازی شد.
حاجی دلیگانی عنوان کرد: مسیر انتخابی و نحوه عبور پیش بینی شده قطار سریع السیر تهران – اصفهان، موجبات وارد آمدن آسیب های اجتماعی – اقتصادی به دو شهر دولت آباد و دستگرد شده و از مدت ها پیش جمعیت بیش از هفتاد هزار نفری را نگران کرده است.

وی ادامه داد: بنا بر این پیرو مذاکره و مکاتبه های متعدد و دستورهایی که داده اید اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است، دستور فرمایید هر چه زودتر نسبت به خواسته مردم شریف رسیدگی و تصمیم گیری صحیح کنند.