لودريچه يكي از محله هاي شمال شهر دولت اباد بوده كه در صفحه 722 كتاب ابادي هاي كهن اصفهان نوشته دكتر مهريان توضيحات مفصلي در مورد اين محله اورده است.از جمله جاذبه هاي گردشگري اين محله مي توان به خانه كدخدا و برج نگهباني و خانه هاي بسيار قديمي اشاره كرد.مشهورترين فاميل هاي موجود در اين محله عبارتند از: صادقيان.رنجبران.عرب.نظريان.زارعان.بوجاري.سرداري